Kancelaria Notarialna Siemianowice Śląskie


Idź do treści

Ogólne

Informacje o czynnościach notarialnych


Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o notariacie notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych). W zakresie tych uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, a czynności notarialne, dokonane przez niego zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

Zasadą jest dokonywanie czynności notarialnych w kancelarii notarialnej. Odstępstwo od tej zasady uzasadnia charakter czynności lub szczególne okoliczności.

Za dokonanie czynności notarialnych notariuszowi przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności. Wysokość maksymalnych stawek wynika z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Z dokonaniem czynności notarialnej mogą się wiązać nadto dalsze koszty związane z pobraniem przez notariusza jako płatnika podatku (od czynności cywilnoprawnych lub od spadków i darowizn) oraz opłaty sądowej, związanej z dokonaniem wpisu w księdze wieczystej. Zgodnie z przepisami notariusz zobowiązany jest uzależnić dokonanie czynności notarialnej od uiszczenia przez strony należnego podatku lub opłaty sądowej.

Strona czynności może ubiegać się o zwolnienie w całości lub w części od obowiązku uiszczenia wynagrodzenia notariusza (w sądzie miejsca zamieszkania), bądź opłaty sądowej (w sądzie prowadzącym księgę wieczystą, ewentualnie w sądzie miejsca zamieszkania), co wymaga poprzedzającego dokonanie czynności notarialnej złożenia wniosku oraz oświadczenia obejmującego szczegółowe dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodachi źródłach utrzymania osoby ubiegającej się o zwolnienie zgodnie z przepisami ustawy o kosztach sądowychw sprawach cywilnych.

Sprawność dokonania czynności notarialnej zależy od właściwego jej przygotowania, co wymaga uprzedniego przedstawienia przez strony czynności notarialnej informacji i dokumentów niezbędnych dla dokonania czynności notarialnej.

Poniżej przedstawione są informacje i dokumenty potrzebne przy najbardziej typowych czynnościach notarialnych.


1. Osoba fizyczna;
2. Osoba prawna;

1. Sprzedaż lub darowizna spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
2. Sprzedaż lub darowizna nieruchomości;
3. Sprzedaż lub darowizna nieruchomości lokalowej (mieszkania z księgą wieczystą i z udziałem w gruncie);
4. Umowa majątkowa małżeńska;
5. Akt poświadczenia dziedziczenia;
6. Testament;
7. Pełnomocnictwo;
8. Oświadczenie o poddaniu się rygorowi egzekucji;
9. Oświadczenie o ustanowieniu hipoteki lub służebności.

Strona główna | Informacje o czynnościach notarialnych | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego